UKG CLASS

ടീച്ചർ: ഡോഗ്
കുട്ടികള്‍: ബൗ ബൗ ബൗ
ടീച്ചർ: ക്യാറ്റ്
കുട്ടികള്‍: മ്യാവൂ മ്യാവൂ മ്യാവൂ
ടീച്ചർ: ലയൺ
ടിൻറ്റുമോൻ: ആഹ്… ഓയാഹ്… മ്മ്മ്… ഹൂഊഊ.. യാ.. കമോൺ…ആആ…
ടീച്ചർ: ടാ തല തെറിച്ച കഴുവേറി
ലിയോൺ അല്ല ലയൺ😛😝😜😂🙆

cyberdine
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: